पुनः बोलपत्र÷दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

- Monday, April 9th, 2018
फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल
बालुवाटार, काठमाण्डौ

पुनः बोलपत्र÷दरभाउपत्र आब्हानको सूचना
(पुनः सूचना प्रकाशन मितिः२०७४ चैत्र २६ गते कारोबार दैनिक पत्रिका) 

यस संस्थाको आ.ब.२०७४÷७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास रणनिती अनुगमन तथा समन्वय (पुष्प बिकास केन्द्र÷फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल) कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा छनौट भएका पुष्प नर्सरी तथा फार्महरुमा तपसिलमा उल्लेखित  सामग्रीहरु आपुर्ति तथा निर्माण कार्य गर्न गराउनु पर्ने भएकोले ईजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म, संस्था वा कम्पनीहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रहि पुनः रितपुर्वकको सिलबन्दी बोलपत्र÷दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
आवश्यक सामग्री तालिका
क्र.सं.  सुचना नं.  कार्यक्रमको बिबरण 
 
ईकाई  निर्माण स्थल 
 
बोलपत्र÷
दरभाउपत्र कागजात दस्तुर 
 
बोलपत्र
जमानत रकम 
कैफियत
1 FAN-NCB-04-074/75
 
आधुनिक टप भेन्टिलेटेड ग्रीन हाउस आपुर्ति तथा निर्माण ३८४ बर्ग मिटर  ५  छनौट भएका पुष्प व्यवसायी  ३००० १२०,०००।– स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएनुसार
2 FAN-NCB-04-074/75 पोर्टेबल कोल्डरुम आपुर्ति तथा निर्माण (५ह३ह३)वर्ग मिटर  २  ”  ३००० १११,०००।–  स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएनुसार
3 FAN-NCB-04-074/75 आधुनिक पुष्प कट फ्लावर आउटलेट  १  ”  १५००  ४६,५००।–  स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएनुसार
4 FAN-NCB-04-074/75 आधुनिक पुष्पसजावट सामाग्री २  ”  १५००  ५७,०००।– स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएनुसार
 
 1. योग्य बोलपत्र÷दरभाउपत्रदाताले बोलपत्र÷दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातहरु एशोसिएसनको कार्यालयमा लिखित निवेदन पेश गरी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बोलपत्र÷दरभाउपत्र खरिद गर्न निवेदनको साथमा चालु आ.ब.को नबिकरण गरिएको कम्पनी÷फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, प्यान नं.,भ्याट दर्ता प्रमाण पत्र र आ.ब.२०७३÷०७४ सम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित बोलपत्र÷दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात तोकिएको बोलपत्र÷दरभाउपत्र दस्तुर (फिर्ता नहुने) तिरी छुट्टाछुट्टै खरिद गर्नु पर्नेछ । 
 2. माथि उल्लेखित ग्रीनहाउस शिर्षकको आवश्यक सामग्री तालिकाको बिस्तृत स्पेसिफिकेसन बिबरणको आधारमा प्रति स्क्वायर मिटरको प्रति ईकाई मुल्य (मु.अ.कर बाहेक) स्टलेसन तथा ढुवानी समेत उल्लेख गरि इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुले छुट्टाछुट्टै शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछ । साथै पोर्टेबल कोल्डरुम, चिल्लरको प्रति ईकाई मुल्य उल्लेख गरी दरभाउपत्र पेश गर्नु पर्ने छ ।
 3. बोलपत्र÷दरभाउपत्र भर्दा अक्षर र अंकमा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्दछ । अक्षर र अंकमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएकोलाई प्राथमिक्त दिईनेछ । केरमेट भएको ठाऊ बोलपत्र दाताको हस्तक्षर भएको हुनुपर्नेछ । 
 4. खरिद भएको बोलपत्र÷दरभाउपत्रमा उल्लेख भएका सबै बिबरणहरु प्रष्टसंग भरी प्रत्येक  पानामा सहिछाप गरी सिलबन्दी गरी खाम बाहिर फर्मको नाम, कामको बिबरण, ठेगाना र फोन नम्बर समेत स्पष्ट खुलाई फर्मको छाप लगाई शिलबन्दी गरिएको बोलपत्र फ्यान सचिबालयमा मिति २०७५ बैशाख १० गते दिनको १२.०० बजेभित्र बुझाउनु पर्नेछ । ढिलो गरी प्राप्त बोलपत्र स्वीकार गरिने छैन । 
 5. तोकिएको समय भित्र पेश भएका बोलपत्र÷दरभाउपत्रहरु उपस्थित हुन चाहेका बोलपत्र÷दरभाउपत्रदाता वा नीजको प्रतिनिधिको रोहबरमा फ्यान सचिबालय काठमाण्डौंमा २०७५ बैशाख १० गते २.०० बजे खोलिनेछ । 
 6. बोलपत्र÷दरभाउपत्र खोलिएको दिन देखि गणना हुने गरी कम्तिमा ९० दिनसम्मकोे लागि बोलपत्र÷दरभाउपत्र मान्य हुनेछ ।
 7. बोलपत्र÷दरभाउपत्र पेश गर्ने र खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ने दिन माथि उल्लेख गरिएको मिति र समयमा बोलपत्र पेश गर्ने र खोल्ने अन्तिम मिति कायम हुनेछ । यस्तो अबस्थामा बोलपत्र÷दरभाउपत्र र बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि भने साबिककै मिति देखि गणना गरिने छ । 
 8. शिलबन्दी बोलपत्र÷दरभाउपत्रमा माथि उल्लेखित निर्माण कार्यको लागि तोकिएको धरौटि रकम, एभरेष्ट बैंकमा रहेको यस संस्थाको चल्ती खाता नं. ०१०००१०५२००४४१ मा नगद जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर वा न्यूनतम एक सय बिस (१२०) दिन म्याद रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त गरेका उल्लेखित बैंकहरुबाट जारी गरिएको बैंक जमानतको सक्कल पेश गरेको हुनु पर्नेछ  ।
 9. एक फर्मको नाममा खरिद गरेको दरभाउपत्र अर्को फर्मको नामबाट दाखिला गर्न पाईने छैन । 
 10. कुनै बोलपत्र÷दरभाउपत्र, पुरै वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार खरिद कर्तामा निहित रहने छ । बोलपत्र÷दरभाउपत्र सम्बन्धि अन्य कुराहरु सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, फ्यानका आर्थिक प्रशासन नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
 11. योग्य बोलपत्र÷दरभाउपत्रदाताहरूले थप जानकारीको लागि वा बोलपत्र÷दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातहरु हेर्न वा खरिद गर्न चाहेमा, यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सक्नेछन् । 

   

Visitor List:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINApril 28th, 2018

फ्यानको कार्यालय बालुवाटार, काठमाण्डौबाट मिति २०७५ बैशाख १५ गते देखि ललितपुर–११, ज्वागल (यू एन पार्क नजिकै यून फूटसल पछाडीको पहेलो बिल्डिङ्ग) मा सरेको सहर्ष जानकारी...

ADMINApril 9th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ पुनः बोलपत्र÷दरभाउपत्र आब्हानको सूचना (पुनः सूचना प्रकाशन मितिः२०७४ चैत्र २६ गते कारोबार दैनिक पत्रिका)  यस संस्थाको आ.ब.२०७४÷७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि...

View All