शिलबन्दी बोलपत्र /E-Bid आह्वानको सूचना

- Wednesday, March 14th, 2018
फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल
बालुवाटार, काठमाण्डौं
 
शिलबन्दी बोलपत्र /E-Bid आह्वानको सूचना
(कारोबार दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मितिः२०७४/११/३०)
 
यस संस्थाको आ.ब.२०७४/७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास रणनिती अनुगमन तथा समन्वय (पुष्प बिकास केन्द्र÷फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल) कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका पुष्प नर्सरी तथा फार्महरुलाई तपसिलमा उल्लेखित सामग्रीहरु आपुर्ति तथा निर्माण कार्य गर्न गराउन पर्ने भएकोले ईजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म, संस्था वा कम्पनीहरुबाट तल उल्लेखित साईजको ग्रीनहाउसहरु आपूर्ति तथा निर्माणका लागि निम्न शर्तहरुको अधिनमा रहि रितपुर्वकको छुट्टाछुट्टै सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
ग्रीनहाउस स्ट्रक्चर सम्बन्धी आवश्यक सामग्री तालिका  
क्र.सं.  बोलपत्र नं. 
 
कार्यक्रमको बिबरण
 
 ईकाई  निर्माण स्थल
 
बोलपत्र कागजात  दस्तुर   बोलपत्र
जमानत रकम 
कैफियत
१  01/FAN-NCB-074/75 आधुनिक ग्रीनहाउस आपुर्ति तथा निर्माण (९.६ x २०) १९२ वर्ग मिटर (टप भेन्टिलेटेड) २५ छनौट भएका पुष्प व्यवसायी   ३०००  ३०२०००   स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएनुसार
२  02/FAN-NCB-074/75 आधुनिक नेचुरल भेन्टिलेटेड ग्रीन हाउस आपुर्ति तथा निर्माण (१००८ वर्ग मिटर)  ५  छनौट भएका पुष्प व्यवसायी  ३०००  ३१७०००   स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएनुसार
03/FAN-NCB-074/75 आधुनिक नेचुरल भेन्टिलेटेड ग्रीन हाउस आपुर्ति तथा निर्माण (२०१६ बर्ग मिटर)  छनौट भएका पुष्प व्यवसायी  ३०००  ५०८०००   स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएनुसार
 
  1. अद्यावधिक नबिकरण गरेको ईजाजत पत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्र, मू.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, आ.ब.०७३/७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी र निबेदन सहित तोकिएको बोलपत्र कागजात दस्तुर (पछि फिर्ता नहुने) तिरी ईच्छुक बोलपत्रदाताले फ्यानको कार्यालय बालुवाटारमा सम्पर्क गरि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बोलपत्र दाखिला गर्नुपर्ने अन्तिम मिति भन्दा एक दिन अगाडीसम्म खरिद गर्न सक्ने छन् । 
  2. E-Bidding बिद्युतिय माध्यमबाट खरिद र दर्ता गर्न सकिने छ ।
  3. बोलपत्र पेश गर्न चाहने बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको www.bolpatra.gov.np/egp बाट प्रत्येक बोलपत्रको अलग अलग बोलपत्रहरु download गरी हेर्न सकिने छ ।
  4. बोलपत्र खरिद गरेका बोलपत्रदाताहरुले माथि उल्लेखित शिर्षकको आवश्यक सामग्री तालिकाको बिस्तृत स्पेसिफिकेसन बिबरणको आधारमा प्रति स्क्वायर मिटरको प्रति ईकाई मुल्य) (स्टलेसन तथा ढुवानी समेत) (मु.अ.कर सहित) उल्लेख गरि इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुले छुट्टाछुट्टै शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछ ।
  5. खरिद भएको बोलपत्रमा उल्लेख भएका सबै बिबरणहरु प्रष्टसंग भरी निर्माण व्यवसायीले प्रत्येक  पानामा सहिछाप गरी सिलबन्दी गरी खाम बाहिर फर्मको नाम, कामको बिबरण, ठेगाना र फोन नम्बर समेत स्पष्ट खुलाई फर्मको छाप लगाई यस कार्यलयमा मिति.२०७५ बैशाख ५ गते १२ बजे भित्र दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । यस समयपछि प्राप्त हुन आएका बोलपत्र स्वीकार गरिने छैनन् । प्राप्त हुन आएका बोलपत्र २०७५ बैशाख ५ गते दिनको २ बजे खोलिनेछ ।
  6.  बोलपत्र खोलिएको मितिदेखि गणना गरिने गरी बोलपत्रको मान्य अवधि ९० दिनको हुनुपर्र्नेेछ ।
  7.  शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने आपुर्तिकर्ताहरुले चालु आ.ब.०७४/७५ को फर्म /संस्था/कम्पनी नबिकरण भएको प्रमाण पत्र, मुल्य अभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र तथा आ.ब.२०७३/७४ को कर चुक्त प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी सहित बोलपत्र सम्बन्त्रिध बिबरणमा उल्लेख भएको कागजातहरु समबेश गरिनु पर्नेछ ।
  8. शिलबन्दी बोलपत्रमा माथि उल्लेखित निर्माण कार्यको लागि तोकिएको धरौटि रकम, एभरेष्ट बैंकमा रहेको यस संस्थाको चल्ती खाता नं. ०१०००१०५२००४४१ मा नगद जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर वा न्यूनतम एक सय बिस (१२०) दिन म्याद रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त गरेका उल्लेखित बैंकहरुबाट जारी गरिएको बैंक जमानतको सक्कल पेश गरेको हुनु पर्नेछ  ।
  9. बिद्युतिय माध्यमबाट निर्धारित समय भित्र दर्ता हुन आएका बोलपत्र उपर छानबिन गरी छनौट भएका बोलपत्रदातालाई पत्रचार गरी जानकारी गराईने छ ।
  10. बोलपत्र सम्बन्धि अन्य कुराहरु सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, फ्यानका आर्थिक प्रसासन नियमावली तथा अन्य प्रचालित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क
फोन÷फ्याक्स ः०१–४४२०७९१

   

Visitor List:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINNovember 24th, 2019

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालको आयोजना र प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ३, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि निर्देशनालयको सहयोगमा यहि २०७६ चैत्र १४ देखि १७...

ADMINApril 28th, 2018

फ्यानको कार्यालय बालुवाटार, काठमाण्डौबाट मिति २०७५ बैशाख १५ गते देखि ललितपुर–११, ज्वागल (यू एन पार्क नजिकै यून फूटसल पछाडीको पहेलो बिल्डिङ्ग) मा सरेको सहर्ष जानकारी...

View All