Act & Policy

S.No. Category Title Added Date Download
1 FAN Bidhan Extra Samsodhit FAN Bidhan-2049 (2073/9/18) Dec 06, 2017 Download
2 FAN Bidhan FAN Bidhan 2049 (Samsodhan 2073/02/10) Nov 29, 2017 Download
3 FAN-Biniyam FAN Biniyamawali 2064 sansodhan 2070 Dec 06, 2017 Download
4 Policy Floriculture Promotion Policy 2069 Dec 06, 2017 Download
5 Operational Manual पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2072(संंसोधन २०७४) Dec 06, 2017 Download
Pages 1 : You are at page 1 of 1
1

   

Visitor List:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINApril 9th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ पुनः बोलपत्र÷दरभाउपत्र आब्हानको सूचना (पुनः सूचना प्रकाशन मितिः२०७४ चैत्र २६ गते कारोबार दैनिक पत्रिका)  यस संस्थाको आ.ब.२०७४÷७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि...

ADMINMarch 14th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौं   शिलबन्दी बोलपत्र /E-Bid आह्वानको सूचना (कारोबार दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मितिः२०७४/११/३०)   यस संस्थाको आ.ब.२०७४/७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास...

View All