Contact Us

FLORICULTURE ASSOCIATION NEPAL (FAN)
 Baluwatar-3, Kathmandu, Nepal
Tel:977-01-4420791, Fax: 977-1-4420791
Email:  fan_nepal@yahoo.com,  fanepal2049@gmail.com
Website: www.fanepal.org.np; www.nepalfloraexpo.com.np

   

Visitor List:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINMarch 14th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौं   शिलबन्दी बोलपत्र /E-Bid आह्वानको सूचना (कारोबार दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मितिः२०७४/११/३०)   यस संस्थाको आ.ब.२०७४/७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास...

ADMINMarch 5th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ प्रस्ताब आब्हान सम्बन्धि सूचना (कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति ः २०७४ फागुन २१ गते)   यस कार्यालयको नेपाल सरकारबाट स्वीकृत चालु...

View All