TRENDING NOTICE

पुनः बोलपत्र÷दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

- Monday, April 9th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ पुनः बोलपत्र÷दरभाउपत्र आब्हानको सूचना (पुनः सूचना प्रकाशन मितिः२०७४ चैत्र २६ गते कारोबार दैनिक पत्रिका)  यस संस्थाको आ.ब.२०७४÷७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास रणनिती अनुगमन तथा समन्वय (पुष्प बिकास केन्द्र÷फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल) कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा छनौट भएका पुष्प नर्सरी तथा फार्महरुमा तपसिलमा उल्लेखित  सामग्रीहरु आपुर्ति तथा...

Read More

शिलबन्दी बोलपत्र /E-Bid आह्वानको सूचना

- Wednesday, March 14th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौं   शिलबन्दी बोलपत्र /E-Bid आह्वानको सूचना (कारोबार दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मितिः२०७४/११/३०)   यस संस्थाको आ.ब.२०७४/७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास रणनिती अनुगमन तथा समन्वय (पुष्प बिकास केन्द्र÷फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल) कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका पुष्प नर्सरी तथा फार्महरुलाई तपसिलमा उल्लेखित सामग्रीहरु आपुर्ति तथा निर्माण कार्य गर्न...

Read More

प्रस्ताब आब्हान सम्बन्धि सूचना

- Monday, March 5th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ प्रस्ताब आब्हान सम्बन्धि सूचना (कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति ः २०७४ फागुन २१ गते)   यस कार्यालयको नेपाल सरकारबाट स्वीकृत चालु आ.ब.०७४÷७५ को कृषि बिकास रणनिती अनुगमन तथा समन्वय (पुष्प व्यवसाय प्रबद्र्धन) कार्यक्रम अन्तर्गत तपसिलमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु लागत साझेदारीमा पुष्प व्यवसायीहरुलाई अनुदान मार्फत उपलब्ध गराउने कार्यका...

Read More

बोलपत्र/दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

- Monday, March 5th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ बोलपत्र/दरभाउपत्र आब्हानको सूचना (कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मितिः२०७४ फागुन २१ गते )    यस संस्थाको आ.ब.२०७४÷७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास रणनिती अनुगमन तथा समन्वय (पुष्प बिकास केन्द्र÷फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल) कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा छनौट भएका पुष्प नर्सरी तथा फार्महरुमा तपसिलमा उल्लेखित  सामग्रीहरु...

Read More
Pages 1 : You are at page 1 of 1
1

   

Visitor List:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINApril 9th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ पुनः बोलपत्र÷दरभाउपत्र आब्हानको सूचना (पुनः सूचना प्रकाशन मितिः२०७४ चैत्र २६ गते कारोबार दैनिक पत्रिका)  यस संस्थाको आ.ब.२०७४÷७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि...

ADMINMarch 14th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौं   शिलबन्दी बोलपत्र /E-Bid आह्वानको सूचना (कारोबार दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मितिः२०७४/११/३०)   यस संस्थाको आ.ब.२०७४/७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास...

View All